ĐẤNG CHRIST VÀ VĂN HÓA
TG H. RICHARD NIEBUHR, 276tr
BAN DỊCH THUẬT VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC 2020