Bài Học Kinh Thánh Cho Thiếu Niên

25.00040.000

Kính thưa quý vị Đặc trách, Ban hướng dẫn Thiếu niên, Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục Giới thiệu loạt bài THIẾU NIÊN. Giáo trình 4 năm để các Thiếu niên HỌC BIẾT CHÚA gồm các chủ đề:

 1. Hãy khôn Ngoan
 2. Biết Chúa
 3. Yêu Chúa
 4. Tin Cậy Chúa
 5. Chúa yêu Tôi
 6. Tôi & Cộng Đồng – Gia Đình
 7. Quyền Năng Đức Thánh Linh
 8. Tình Bạn
 9. ĐCT Đấng Tôi yêu mến
 10. Yêu Mình – Yêu Bạn
 11. Một Thân Thể
 12. Thông công với Chúa
 13. Sống Cho Chúa
 14. Giê-xu là Chúa
 15. Nền Tảng Đức Tin
 16. Đức tin trong Hành Động

Xin lưu ý để giúp cho Thiếu niên học Lời Chúa theo hệ thống, tài liệu được soạn một cách cẩn thận. Giúp Thiếu niên hiểu biết về Đức Chúa Trời, về Hội Thánh, về gia đình, về bạn bè và về chính mình.

Chọn Bài Học Kinh Thánh Cho Thiếu Niên

Tập 01 – Giáo viên, Tập 01 – Học viên, Tập 02 – Giáo viên, Tập 02 – Học viên, Tập 03 – Giáo viên, Tập 03 – Học viên, Tập 04 – Giáo viên, Tập 04 – Học viên, Tập 05 – Giáo viên, Tập 05 – Học viên, Tập 06 – Giáo viên, Tập 06 – Học viên, Tập 07 – Giáo viên, Tập 07 – Học viên, Tập 08 – Giáo viên, Tập 08 – Học viên, Tập 09 – Giáo viên, Tập 09 – Học viên, Tập 10 – Giáo viên, Tập 10 – Học viên, Tập 11 – Giáo viên, Tập 11 – Học viên, Tập 12 – Giáo viên, Tập 12 – Học viên, Tập 13 – Giáo viên, Tập 13 – Học viên, Tập 14 – Giáo viên, Tập 14 – Học viên, Tập 15 – Giáo viên, Tập 15 – Học viên, Tập 16 – Giáo viên, Tập 16 – Học viên