Skip to content

A book is a dream that you hold in your hands.

Find Your Fire

Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 2/2023

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH đã phát hành Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý 2/2023. Với chủ đề: Đầu Tư Cho Gia Đình

UB. CĐGD – GIỚI THIỆU BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT – Bốn Sách Phúc Âm (Tập 4)

Tập Bài học Trường Chúa Nhật – Bốn Sách Phúc Âm hiện đã được phát hành, dành cho Giáo viên và Học viên. Xin Quản nhiệm, Ban Điều Hành ban Trường

Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý I- 2023

– Tháng 1 Học hỏi Lời Chúa – Tháng 2 Tương Giao với Chúa – Tháng 3 Nếp sống Cơ Đốc