Skip to content

A book is a dream that you hold in your hands.

Find Your Fire

Bài học Kinh Tháng hàng ngày quý III -2022

ỦY BAN CƠ ĐỐC GIÁO DỤC đã phát hành Kinh Thánh Hằng Ngày quý 3/2022. Nội dung trong quý 3 gồm: Tháng 7: KỶ LUẬT TRONG SỰ CHIA SẺ NIỀM TIN

Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý II/2022

QUÍ 2/2022 VỚI CHỦ ĐỀ: THÁNG 4: KỲ LUẬT TRONG SỰ HỌC HỎI THÁNG 5: KỶ LUẬT TRONG SỰ PHỤC VỤ THÁNG 6: KỶ LUẬT TRONG SỰ THÔNG CÔNG Thức ăn thuộc linh

Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý I/2022

Thức ăn thuộc linh không thể thiếu; Chuẩn bị cho năm mới; Đọc và học Lời Chúa để trang bị thờ phượng và hầu việc Chúa thích ứng với hoàn